Cookies

Ta strona używa plików cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Dowiedz się więcej

Czytaj więcej Akceptuję

Regulamin

 

REGULAMIN OBIEKTU „PAŁAC”

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Nazwy – używane na potrzeby regulaminu:

  • Pałac ul. Dąbrowskiego 21, Kamienica ul. Dąbrowskiego 17/5, Apartamenty Retro ul. 3 maja 21 w Dąbrowie Górniczej zwane dalej Hotelem – miejsce usług noclegowych.

  • Rezerwujący (Klient) – osoba dokonująca rezerwacji: telefonicznie, osobiście, e-mailowo lub wskazana w platformach rezerwacji noclegowych jako rezerwujący.

  • Gość – osoba nocująca w Hotelu. Nie musi to być osoba dokonująca rezerwacji.

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki pobytu oraz warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji lokali w Hotelu.

2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień REGULAMINU.

3. Umowa o świadczenie usług zakwaterowania i najmu pomiędzy Rezerwującym a Hotelem zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji (osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub przez stronę(platformę) współpracującą z Hotelem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku, przy czym możliwe są dodatkowe, indywidualne ustalenia w tym zakresie, które muszą zostać zaakceptowane przez Hotel.

4. Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem lokalu (pokoju, apartamentu) oraz bezpłatne przekazanie do używania odbiorników radiowych i telewizyjnych Rezerwującym jako osobom trzecim. Inne usługi świadczone przez Hotel objęte są oddzielnymi regulaminami i umowami. Zabronione jest zwłaszcza wykorzystywanie lokali, budynków i nieruchomości na jakich się znajdują w związku z działalnością gospodarczą.

5. Osobą dokonującą rezerwacji może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w lokalach będących przedmiotem najmu wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

6. Wynajmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, urządzeń technicznych będących elementem wyposażenia Hotelu oraz mieszczących się na jego terenie, powstałe przez wynajmującego, współlokatorów oraz osoby pozostające pod jego opieką lub osoby go odwiedzające.

§2
REZERWACJA

 

  1. Rezerwacji lokali będących przedmiotem najmu można dokonać w następujący sposób:

osobiście
– telefonicznie
– poprzez adres mailowy
– poprzez system rezerwacji online dostępny na stronie internetowej lub platformach będących partnerem Hotelu

2. W przypadku rezerwacji drogą elektroniczną lub telefonicznie rezerwacja potwierdzona zostaje sms’em lub poczta elektroniczną, na adres wskazany podczas dokonywania rezerwacji i ma status „rezerwacji wstępnej”.

3. W ciągu dwóch dni roboczych od doręczenia mu potwierdzenia Najemca zobowiązany jest wnieść opłatę (zadatek) stanowiącą 100% ustalonej kwoty najmu. Brak zadatku w jakiejkolwiek akceptowanej przez formie powoduje wygaśnięcie „rezerwacji wstępnej” i traktowane jest jako odstąpienie od umowy.

4. Do dnia rozpoczęcia najmu wymagana jest wpłata całości opłaty, przy czym za wpłatę uważa się zaksięgowanie ustalonej kwoty na wskazanym koncie Hotelu albo opłata kartą lub gotówką podczas odbioru kluczy / kodów wejściowych do lokalu.

5. Brak pełnej opłaty traktowany jest jako odstąpienie od umowy najmu, przy czym wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

6. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest przez platformy współpracujące Hotelem obowiązujące są przepisy i zapisy znajdujące się na stronie Partnera (platformy internetowej)

 

§3
PRZYJAZD I ZAMELDOWANIE

 

1. O ile nie ustalono inaczej doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 pierwszego dnia pobytu i kończy o godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu Klienta. Nieuzgodnione przedłużenie pobytu oznacza obowiązek zapłaty klienta za kolejną dobę.

2. Wynajmujący – osoba dokonująca rezerwacji w momencie udostępniania lokalu przez Hotel zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport), okazania dokumentu potwierdzającego rezerwację (jeżeli taki istnieje) oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie całkowitej opłaty za pobyt.

3. Klient może otrzymać wydruk rachunku (fakturę) za pobyt w lokalu, o ile poinformuje o chęci jego otrzymania wcześniej (podczas składania rezerwacji).

4. Obsługa ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy Gość:

nie posiada ważnego dowodu tożsamości
– znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
– zachowuje się w sposób agresywny.

5. Chęć ewentualnego przedłużenia pobytu należy zgłosić najpóźniej dzień przed planowanym opuszczeniem lokalu. Hotel dołoży wszelkich starań, by umożliwić gościowi przedłużenie pobytu, pod warunkiem odpowiednich możliwości lokalowych w danym okresie.

 

§4
REZYGNACJA Z REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE LUB ZMIANA TERMINU POBYTU

 

1. W przypadku anulowania lub odstąpienia od rezerwacji wpłacony zadatek przepada, z zastrzeżeniem

2. Ewentualne zmiany w terminach rozpoczętego już pobytu przez Klienta powinny zostać natychmiast zgłoszone drogą mailową.

3. Przypadki polegające na opłaceniu zadatku i na tym etapie chęci wprowadzenia zmian terminu oraz pobytu ustalane są indywidualnie i zależą od możliwości lokalowych Hotelu w danym okresie czasu. Brak porozumienia stron w tym zakresie traktowany jest jako odstąpienie od Umowy Rezerwacji. Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

 

§5
LOKAL ZASTĘPCZY

 

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, powodujących brak możliwości korzystania z lokalu zarezerwowanego przez Wynajmującego, Hotel zobowiązuje się do udostępnienia lokalu zastępczego, o standardzie nie niższym niż wstępnie ustalono. Brak wolnego lokalu, brak zgody Klienta na zaproponowany lokal zastępczy lub inne rozwiązania proponowane przez Hotel, powoduje anulowanie rezerwacji. W tym przypadku kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi bez zbędnej zwłoki.

 

 

§6
OBOWIĄZKI KLIENTA

 

1. Najemca zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 8.00 oraz użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celach związanym z pobytem.

2. Za zgodą i na warunkach Hotelu dopuszcza się przebywanie w lokalu większej ilości osób niż zadeklarowana i zgłoszona w umowie zawartej między stronami, przy czym – jeżeli nie uzgodniono inaczej - osoby dodatkowe obowiązuje uzgodniona z Hotelem opłata.

3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia pracownikowi Hotelu lub Restauracji, wszelkich szkód zauważonych przy wprowadzeniu się do lokalu – osobiście, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.

4. Wynajmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez Niego lub przebywających z Nim Gości wyrządzone w lokalu oraz w budynku, w którym znajduje się lokal, jak również na jego terenie.

5. Wynajmujący nie ma prawa udostępniać lokalu innym osobom bez zgody Hotelu, również w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił opłatę.

6. Nie zabrania się przetrzymywania zwierząt w wynajmowanych lokalach oraz budynkach Hotelu. Jednak każdy taki przypadek musi być zgłoszony do obsługi Hotelu.

7. Przy każdorazowym opuszczaniu lokalu gość zobowiązany jest do zamknięcia okien (w tym okien dachowych jeżeli istnieją) oraz drzwi zewnętrznych lokalu, a także do wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych (w tym klimatyzatora), z wyłączeniem lodówki. Osoba zarządzająca budynkiem, w którym znajduje się lokalu, upoważniona jest do wstępu do udostępnionego lokalu w celu wykonania poniższych czynności w przypadku wystąpienia opadów deszczu, burzy lub innych czynników mogących wyrządzić szkody w lokalu.

8. W razie naruszenia postanowień § 6 ust. 1, 2, 5, Hotel uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy. W razie rozwiązania umowy na podstawie niniejszego postanowienia, Gościowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

9. Po zakończeniu pobytu, Gość zobowiązany jest do zwrotu kluczy do lokalu. W razie braku ich zwrotu, Hotelowi przysługuje prawo obciążenia Gościa kosztami wymiany zamków w lokalu.

 

§7
INFORMACJE DODATKOWE

 

1. W cenę noclegu nie jest wliczone śniadanie. Chyba, że umówiono się inaczej.

2. Palenie we wszystkich lokalach oraz budynkach Hotelu jest zabronione. Złamanie zakazu grozi karą umowną w wysokości 1000 PLN. Kara umowna nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów odrębnych.

3. Właściciel lokalu zapewnia dostępu do miejsca parkingowego oraz nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Na prośbę klienta osoba oddelegowana do zarządzania obiektem może wskazać lokalizację miejsc parkingowych.

4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności powstałe podczas pobytu Klienta związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest lokalu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie oraz przerwami w dostawach mediów z przyczyn niezależnych od Hotelu.

5. Hotel nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Gościa w lokalu po zakończeniu pobytu. Przedmioty pozostawione przez gościa w opuszczanym apartamencie mogą zostać odesłane na wskazany adres na podstawie odrębnych ustaleń stron, po uzgodnieniu warunków usługi.

6. Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Hotelu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Hotelem, a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Hotelu.

 

© Copyright Pałac Dąbrowa Górnicza 2016 - 2024
Projekt i wykonanie - Ad-visions.pl